زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود

زن شاهکار خلقت است---
برنارد شاو

 

زن مانند شیشۀ ظزیف و شکستنی است . هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید . زیراممکن است شیشه ناگهان بشکند .
سروانتس

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست---
ارد بزرگ

 


دردنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل---
مالرب

 


انتقام شیرین است مخصوصا برایزنان---
بایرون

 


تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است---
امرسون

 


زن رسماًمربی مرد و مهّذب اخلاق اوست---
آناتول فرانس

 


اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسیپرورش می داد ؟---
ناپلئون

 


مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها راحسادت---
برنارد شاو

 


مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان---رومنرولان

 


اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگیرید، به‌جای‌ خویشاوند ارباب‌ خواهیدداشت-
لئوپول

 


مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند---
کونتهورسیه

 


با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما میشد---
بردون

 


خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند---
رابیندراناتتاگور

 


زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریختولد---
ارهارد

 


هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولشبزند---
لرد بایرن

 


زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگیاست---
گوته

 


زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زنهستند---
الکساندر دوما

 


برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ،آرمانی و---
مارکوس آنا

 


زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهریگریان می شود---
هرود

 


منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر ومحبت خوانده نمی شود---  لامارتین

 


چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ،مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش---
 ویلیام شکسپیر

 


جنبش تساوی خواهی زنان موجب میشود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می شود--- فردریش نیچه

 


شیرین ترین سخنان درزندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است---جورج ولز

 


زن زشت در دنیاوجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زیبا جلوه دهند---برناردشاو

 


هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او راهمراهی کرده است---شیلر

 


زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل میگذارد که زنش او را تربیت کند---مارک تواین
/ 4 نظر / 10 بازدید
سحر

اصلا متن وبلاگت معلوم نيست به زبان كامپيوتر؟؟؟