ما خوبیم

نگاهش و یک عالم حرف... این نگاه برای من تک است. تنها نگاه روی زمین که می تواند دلم را بلرزاند. عمق نگاه در خیره شدنهایش که زیر چشمی می پاییدمش معلوم بود.

اما امروز نیست...

او از دورترین فاصله ها می پاید مرا

و من

از پشت قاب شیشه ای لحظه های دور

در انتظار طلوعی دوباره

به افق های روشن دیروز خیره میمانم

من نشانه کردم...

آن روز نورانی مقدس را،

شروع روشناییش...

تا امروز بتوانم

با خیالی تخت تخت،

به نقطه طلوعش

خیره خیره

نظاره گر باشم...

در انتظار حضور دوباره اش

کفش هایم را در بیاورم

و آسوده روی سکوی سنگی انتظار

بنشینم.

و پاهایم را

نمیدانم از برای انتظار است

یا دلنگرانی فرداها

انقدر تند تند تکان دهم.

اما هرچه باشد

خوب است.

حال ما این روزها

خوب خوب است.

وبه خلاف قول معروف

تو باور کن.

/ 3 نظر / 21 بازدید
مهدی

ما هم خوبیم![لبخند]

مهدی

ما هم خوبیم![لبخند]

فریاد

خیلی خیلی قشنگ بود :) ^_^