مولانا

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید
گــر صـــورت  بی‌صـــورت  معشـــوق  ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد
یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  بام  برآیید
آن  خانــــه  لطیفست  نشان‌هـــاش  بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
مولوی

/ 4 نظر / 30 بازدید
شادی

از پرده برون آمد ساقی قدحی بردست هم پرده ی ما بدرید هم توبه ی مابشکست بنمود رخ زیبا گشتیم همه شیدا چون هیچ نماند از ما آمد برما بنشست

فارسی

ابوالفضل جان سلام لطفا ادرس ایمیل خودت رو برام بفرست. احمد فارسی نویسنده کتاب (این کارو نکن) farsi_ahmad@yahoo.com

فارسی

ابوالفضل جان سلام لطفا ادرس ایمیل خودت رو برام بفرست. احمد فارسی نویسنده کتاب (این کارو نکن) farsi_ahmad@yahoo.com