امروز روز شادی و امسال سال گل

باز هم از مولانا... بخوانید و لذت ببرید

امروز روز شادی و امسال سال گل

                                                     نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست

                                                      تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

مستست چشم نرگس و خندان دهان باغ

                                                      از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل

سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو

                                                      اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

جامه دران رسید گل از بهر داد ما

                                                      زان می دریم جامه به بوی وصال گل

گل آن جهانیست نگنجد در این جهان

                                                      در عالم خیال چه گنجد خیال گل

گل کیست فاصدی است ز بستان عقل و جان

                                                      گل چیست رقعه ایست زجاه و جمال گل

گیریم دامن گل و همراه گل شویم

                                                      رقصان همی رویم به اصل و نهال گل

اصل و نهان گل عرق لطف مصطفاست

                                                      زان صدر بدر گردد آن جا هلال گل

زنده کنند و باز پروبال نو دهند

                                                       هرچند برکنید شما پروبال گل

مانند چار مرغ خلیل از پی فنا

                                                       در دعوت بهار ببین امتثال گل

خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار

                                                        می خندد زیر لب تو به زیر ظلال گل

 

مولانا

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید