من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

                                                            وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن

                                                            مشک غمازست نتواند نهفتن بوی را

ای موافق صورت و معنی که تا چشم منست

                                                            از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را

گر به سر می​گردم از بیچارگی عیبم مکن

                                                        چون تو چوگان می​زنی جرمی نباشد گوی را

هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوختست

                                                              دوست دارد ناله مستان و هایاهوی را

ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق

                                                               کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را

بوستان را هیچ دیگر در نمی​باید به حسن

                                                             بلکه سروی چون تو می​باید کنار جوی را

ای گل خوش بوی اگر صد قرن بازآید بهار

                                                               مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را

سعدیا گر بوسه بر دستش نمی​یاری نهاد

                                                               چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را

سعدی

/ 0 نظر / 9 بازدید